ALGEMENE VOORWAARDEN Quality Networks BV

1 – ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de partij zowel natuurlijke- als rechtspersoon die de opdracht geeft.
b. Quality Networks BV: de partij die de opdracht uitvoert.
c. Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van de Koning(in) officieel wordt gevierd.
d. Dagen: alle kalenderdagen.
e. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Quality Networks BV zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.
1.2 Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Quality Networks BV en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2 – OFFERTES

2.1 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
2.2 Quality Networks BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Quality Networks BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de geaccepteerde offerte en komt tot stand op het moment dat de offerte door Quality Networks BV digitaal retour is ontvangen en/of de overeenkomst door Quality Networks BV en Opdrachtgever samen wordt ondertekend. Zolang de offerte niet retour is ontvangen, behoudt Quality Networks BV zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Quality Networks BV verstrekte informatie. De overeenkomst wordt geacht alle afspraken tussen Quality Networks BV en opdrachtgever juist en volledig weer te geven.

3.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 3.3 – De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
3.4 Elke tussen Opdrachtgever en Quality Networks BV gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Quality Networks BV Opdrachtgever binnen 6 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

4 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Quality Networks BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Quality Networks BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en juist aan Quality Networks BV zijn verstrekt, heeft Quality Networks BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens volledig aan Quality Networks BV ter beschikking heeft gesteld. Quality Networks BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Quality Networks BV is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Quality Networks BV onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn ook ingeval deze feiten en omstandigheden zich wijzigen.

4.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Quality Networks BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Quality Networks BV wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Quality Networks BV noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde

(computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te ragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
4.5 Opdrachtgever zal het door Quality Networks BV noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Quality Networks BV in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Alle werkzaamheden die door Quality Networks BV worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting aan de zijde van Quality Networks BV.

5.2 Quality Networks BV bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de overeenkomst/engagement letter (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Quality Networks BV zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Quality Networks BV het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
5.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Quality Networks BV overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Quality Networks BV om de Opdracht correct uit te voeren.
5.5 Quality Networks BV houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is en blijft van Quality Networks BV.

6 – GEHEIMHOUDING

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel hem daartoe verplicht, is Quality Networks BV en zijn de door Quality Networks BV ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Quality Networks BV niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Quality Networks BV voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Quality Networks BV voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Quality Networks BV, niet aan derden openbaren.

6.4 Quality Networks BV en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
6.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is Quality Networks BV gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Quality Networks BV en slechts ter indicatie van de ervaring van Quality Networks BV.

6.6 Quality Networks BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

7 – INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Quality Networks BV behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

7.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Quality Networks BV, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Quality Networks BV toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8 – HONORARIUM

8.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Quality Networks BV gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

8.2 Het honorarium van Quality Networks BV is exclusief reiskosten en onkosten van Quality Networks BV en exclusief declaraties van door Quality Networks BV ingeschakelde derden. 8.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

9 – BETALING

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
9.2 Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Quality Networks BV ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip volledige van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Quality Networks BV na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Quality Networks BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
9.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Quality Networks BV daartoe aanleiding geeft, is Quality Networks BV gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Quality Networks BV te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Quality Networks BV gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Quality Networks BV uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. E.e.a. zonder enig recht op schadevergoeding door de opdrachtgever.
9.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10 – RECLAMES

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Quality Networks BV kenbaar te worden gemaakt.
10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst de betaling uit te stellen of om andere door Quality Networks BV geleverde diensten, waarop de reclame geen betrekking heeft, te weigeren. 10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
10.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Quality Networks BV daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

11 – LEVERINGSTERMIJN

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Quality Networks BV is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

11.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Quality Networks BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Quality Networks BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

12 – OPZEGGING

12.1 Opdrachtgever en Quality Networks BV kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
12.2 De Overeenkomst mag door Quality Networks BV per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij. Zonder enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding.

12.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Quality Networks BV recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming). Quality Networks BV behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover een eventuele overdracht van de werkzaamheden door Quality Networks BV aan een derde voor Quality Networks BV extra kosten met zich meebrengt zal Opdrachtgever deze voldoen.

12.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

13 – AANSPRAKELIJKHEID

13.1 – Quality Networks BV zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Quality Networks BV kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Quality Networks BV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Quality Networks BV voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Quality Networks BV die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Quality Networks BV slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 1000. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Quality Networks BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Quality Networks BV toegerekend kunnen worden, mits Quality Networks BV voldoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek te verhelpen;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.2 Quality Networks BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Quality Networks BV gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart Quality Networks BV voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Quality Networks BV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is

veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Quality Networks BV en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
13.4 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Quality Networks BV voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

13.5 Quality Networks BV is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Quality Networks BV of derden. 13.6 De aansprakelijkheid van Quality Networks BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

14 – VRIJWARING

14.1 De Opdrachtgever vrijwaart Quality Networks BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Quality Networks BV toerekenbaar is. Indien Quality Networks BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Quality Networks BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Quality Networks BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Quality Networks BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

15 – CONTRACTSOVERNEMING

15.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Quality Networks BV hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Quality Networks BV is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

15.2 In geval van contract overneming vrijwaart Opdrachtgever Quality Networks BV ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

16 – INTERNETGEBRUIK

16.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Quality Networks BV door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Quality Networks BV als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Quality Networks BV stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Quality Networks BV zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Quality Networks BV ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

17 – VERVALTERMIJN

17.1 Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Quality Networks BV in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Quality Networks BV kan aanwenden.

18 – NAWERKING

18.1 De bepalingen van deze algemeen voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

19 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

19.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Quality Networks BV is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Quality Networks BV, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20 – Overig

20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
20.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Quality Networks BV.